Zahradní město Brno - Líšeň

Lokalita a koncepce zástavby

Na samém okraji města Brna, poblíž centra původní zástavby Líšně, je navržen obytný soubor Zahradního města. Ve stále více zastavované moravské metropoli roste nedostatek volných a zelených ploch, což vede ke snaze realizovat bydlení, které bude takových ploch nabízet dostatek. Právě projekt Zahradního města splňuje požadavky náročných klientů, kteří chtějí bydlet ve městě, zároveň však touží po domě se zahradou, po klidu a příjemném prostředí.

Lokalita Brno - Líšeň

Brněnská část Líšeň, která je dobře dostupná s centrem města, má zároveň velice blízko do nezastavěné přírody. Těsné sousedství s atraktivním Mariánským údolím, blízkost literárního kraje lišky Bystroušky, či nedaleký Moravský kras dělají z tohoto projektu velice lákavou nabídku bydlení. Taková spojitost města a krajiny je vyhledávaným způsobem života dnešních lidí.

Uprostřed klasické okrajové zástavby a svažitých polí se v současné době nacházejí neudržované zahrady, jeden z posledních svědků nyní již dávných časů, ke kterým se stále častěji vracíme. Proč tedy této ladem ležící půdě nevěnovat pozornost a nezajistit jí důstojnou rekultivaci? Právě to bylo jedním z impulsů, které autory vedly k myšlence Zahradního města.

/www/data/imgs/00470m.jpg Líšeň je historický městys, katastrální území a městská čtvrť, a od 24. listopadu 1990 pod názvem Brno-Líšeň také městská část na východě statutárního města Brna. Je zde evidováno 130 ulic, 3 160 adres. Líšeň lze rozdělit na starou (původní zástavba) a novou Líšeň (sídliště vybudované 80. letech 20. století). Na rozdíl od nové Líšně má stará Líšeň dodnes charakter spíše velké vesnice či městečka.

Městská část Brno - Líšeň se nachází na východním okraji města Brna. Dostupnost městské hromadné dopravy a okolní romantická příroda Moravského krasu řadí Líšeň na přední místo v preferencích občanů.

Území Líšně se pomyslně dělí na dvě části - novou a starou Líšeň. Novou Líšní místní obyvatelé nazývají území s převahou sídlištní panelové zástavby, starou Líšeň tvoří především rodinné domy. Postupem času se však tyto rozdíly smazávají. Na území Líšně lze definovat ještě třetí část - rekreační zónu. Tu tvoří především oblast

Velké Klajdovky a Mariánského údolí s přilehlými chatovými osadami. Krásné přírodní okolí Líšně skýtá téměř neomezené možnosti k aktivnímu i pasivnímu odpočinku.

Rostoucí počet nových rodinných i bytových domů a domů nově rekonstruovaných nás jen utvrzuje o neutuchajícím zájmu občanů o bydlení v Líšni.

/www/data/imgs/00471m.jpg Líšeň má velice krásné přírodní okolí, skýtající téměř neomezené možnosti k aktivnímu i pasívnímu odpočinku. Mariánské údolí, nacházející se v romantickém údolí Říček, s několika vodními nádržemi, obklopené hustými lesy a propojené udržovanými cestami, patří k nejnavštěvovanějším místům. Zároveň je i vhodným výchozím bodem pro pěší turistiku, cyklistiku a v neposlední řadě i k projížďkám na koních. Návštěvníkům Mariánského údolí jsou kromě areálu pro parkur a dětského zábavního areálu k dispozici i restaurace a stánky s občerstvením.

Hustá síť místních komunikací a pravidelné spoje městské hromadné dopravy zabezpečují velmi kvalitní dopravní obslužnost Městské části Brno - Líšeň. Výhradním provozovatelem městské hromadné dopravy je Dopravní podnik města Brna.

Podrobné informace o MČ Brno - Líšeň na http://www.brno-lisen.cz/

Koncepce zástavby

Nově navržené objekty rodinných a bytových domů jsou zasazeny do původní zástavby tak, aby maximálně využívaly pozemek, zároveň však splňují všechny předepsané limity území a poskytují dostatečné množství volných prostranství.

Návrh doplňuje stávající zástavbu, ctí stávající rodinný charakter. Měřítko převládající řadové zástavby rodinných domů se opakuje i v novém návrhu, je tedy jen přirozeným rozvojem původní situace v soudobém pojetí. Nově navržené domy respektují a využívají terén, vznikají tak objekty, které nebudou výškově rušit hladinu okolní zástavby.

 

/www/data/imgs/00453m.jpg Přístup na pozemek je umožněn z nové spojnice ulic Markovičovy a Chmelnice. Z nově navržené komunikace se pak napojuje hlavní ulice celého obytného souboru zakončená obratištěm. Tato komunikace dělí řešený pozemek na jednotlivé podélné celky zástavby. Hmoty navržených domů jsou pojaty moderně, jednoduché hranaté objemy kontrastují s klasickou zástavbou, navozují městský charakter. Zároveň však autoři mezi ně vložili dostatek architektonických a urbanistických prvků pro klidný a bezpečný pobyt. Obyvatelé tu mají k dispozici dostatek veřejných ploch, zejména pak ve svažitém parčíku, který nabídne dostatek prostoru k využití volného času, do budoucna bude tvořit spojnici Zahradního města s ulicí Novolíšeňskou, umožní tedy přístup do souboru ze severní strany.


Typy domů

/www/data/imgs/00654m.jpgSvažitá plocha, která byla architektům k dispozici, nabízela jednoznačné řešení stupňovitých domů, které budou elegantně klouzat po svahu. Stejně tak i rozdílně přístupné a orientované pozemky umožnily v zástavbě navrhnout několik různých architektonických typů, projekt tak nabízí velice širokou nabídku bydlení.

Blok atriových domů severně od příjezdové komunikace nabízí bydlení vysokého standardu. Domy svojí rozlohou velkoryse využívají stavební parcelu, svým zapuštěním v terénu nabízejí terasovité dispozice s vnitřním atriem, které nabízí dostatečné soukromí. Návrh rodinných vil umožňuje prostup slunečních paprsků celým interiérem, domy nabízejí kvalitní výhled do okolí. Výrazné arkýře se stávají charakteristickým rysem domu, umožňují mu orientaci místností k více světovým stranám, ulici dodávají rytmus, oživují ji. Dřevěný obklad s bílou omítkou a pohledovým betonem vytvářejí společně zajímavou kompozici.

/www/data/imgs/00446m.jpg Jižní blok je tvořen deseti řadovými a jedním menším terasovým bytovým domem. Návrh i tady respektuje svažitý terén, domy jej tedy opět terasovitě kopírují. Při pohledu z ulice domy působí jako jednopodlažní, postupné klesání terénu přidává domům na významu a umožňuje uživatelům výhled do okolí. Bíle omítnuté hmoty vkusně doplňují dřevěné obklady a kamenné stěny. Terén v závěru této řady umožnil vznik malého náměstíčka, které prostor ulice oživuje.

/www/data/imgs/00448m.jpg
Severozápadní cíp pozemku tvoří terasový bytový dům s různými bytovými jednotkami, hmota domu kopíruje svažitý terén, který dává vzniknout zajímavému bloku, kterým je celý soubor ukončen.
Na své si tady v tomto domě se zahradami přijdou jak rodiny s dětmi, mladé zaneprázdněné páry, nároční podnikatelé či moderně smýšlející a žijící „singles".

 


Vlastnosti domů

/www/data/imgs/00532m.jpgVe všech domech Zahradního města je kladen důraz na kvalitní konstrukce, logické dispozice, vizuální kontakt s okolím i dostatečné množství soukromí. Rozličné architektonické tvarosloví nabízí několik variant bydlení.

V zástavbě se nacházejí domy o velké užitné ploše, které uspokojí náročné klienty, kteří chtějí být reprezentováni nadstandardní architekturou, najdeme tu i řadové domy střední velikosti či byty, které vyhoví jak mladým rodinám, tak i náročnějším klientům.

Umožňíme individuální přístup ke každému klientovi, domy lze nabídnout v upravených variantách, kdy stejný dům nabídne dispozici v různých velikostních kategoriích.

/www/data/imgs/00651m.jpgDomy svými konstrukcemi splňují energetické požadavky, které stanovují normy, avšak nesnaží se zaujímat náročné pozice v řadách nízkoenergetických či pasivních domů. Nabízejí spíše bydlení ve smyslu příjemného pocitu, na základě potřeby lidí bydlet ve slušném a moderním prostředí. Prosklenými plochami do bytu míří spousta slunečních paprsků, se kterými však domy bojují už svojí konstrukcí, kdy horní patro půdorysně překrývá spodní, okna mají navíc k dispozici účinné venkovní stínící prvky.Bytový dům č.1 - ABCD

Severozápadní část pozemku tvoří terasový bytový dům, rozdělený na západní a východní část s různými bytovými jednotkami. Hmota domu kopíruje svažitý terén, který dává vzniknout zajímavému bloku, kterým je celý soubor ukončen. Na své si v bytovém domě se zahradami přijdou jak rodiny s dětmi, mladé zaneprázdněné páry, nároční podnikatelé či moderně smýšlející a žijící „singles".

Terasový bytový dům č.1 (ABCD)

/www/data/imgs/00852l.jpg/www/data/imgs/00851l.jpg
Přístup k západní části bytového domu (bytovým jednotkám typu A, B) bude zajištěn po venkovním schodišti přes prostranství skryté mezi hmotami domu. Ten logicky kopíruje poměrně svažitý terén tak, aby svým objemem korespondoval s ostatní zástavbou obytného souboru. Vzniká zde terasový dům se střešními terasami, které nabídnou kvalitní výhled do okolí, zvětší obytný soubor a zvýší komfort bytů. Hmota domu maximálně využívá pozemku, umožňuje vznik dvanácti bytových jednotek. Všechny byty mají k dispozici terasu, některé i vlastní zahradu.

Skladba bytů je zvolena v závislosti na tvaru a modelaci stávajícího terénu. Lepší využití vnitřního prostoru je možné díky zadnímu atriu, které umožňuje vstup do některých bytů a zároveň jejich přirozené osvětlení. Jádrem domu je svislá komunikace, která spojuje všechna podlaží, tedy i podzemní garáže, které jsou přístupné ze závěru hlavní komunikace souboru. V úrovni 2. NP ústí schodiště do zmíněného atria, o podlaží výš je na něj napojena pavlač pro vstup do nejvrchnějších bytů. Samozřejmostí jsou skladovací kóje rozmístěné v několika podlažích, či propojení všech podlaží výtahem.

/www/data/imgs/00854l.jpgVýchodní část domu (byty C, D) je architektonickým i konstrukčním řešením jednoduchá. Je zde kladen důraz na ekonomičnost domu, hmota tvoří jakýsi přechod mezi spodní částí zástavby (nadstandardní rodinné domy) a západní částí bytového domu. Je proto výrazově "nejjednodušší". Charakteristické architektonické motivy celého souboru se objevují především až v části západní, která tvoří plnohodnotné zakončení celé zástavby Zahradního města. Byty jsou přístupné díky dvěma schodištím, východnější z nich tvoří přístup k bytům přímo z vnitřního prostoru, nebo umožňuje vstup na severní pavlač, ze které jsou přístupné zbylé byty.

Západní schodiště umožňuje přístup ke dvěma bytům, z horní podesty se lze dostat po točitém únikovém schodišti na horní pavlač a odtud do volného prostoru. Některé z bytů mají terasu, případně i zahradu. Suterén tvoří zastřešená parkovací stání a sklepní kóje.

Harmonogramy výstavby bytového domu č.1 (ABCD)

2012: zahájení přípravných prácí a HTÚ, IS
2014: založení stavby a výstavba objektu
4Q/2015: dokončení výstavby, kolaudace, předání

Celý bytový dům je materiálově zjednodušen do bílých hmot, které jsou doplněny o prvky obložené dřevem. Tyto přesahy střech tvořící v čelním pohledu písmeno L se objevují u spodních domů G, H, I, v podobných modifikacích pak v celé zástavbě. Bytový dům tedy využívá stejných výtvarných a kompozičních principů jako domy ostatní, pouze v umírněnější podobě, ne však ve snížené kvalitě architektury.

 

Hlavní úžitné vlastnosti terasového bytového domu č.1 (ABCD)


/www/data/imgs/00946m.jpg


Energeticky úsporná obálka z keramických cihel HELUZ FAMILY 2in1, broušené cihly s integrovanou izolací EPS. Spojením materiálů získá zdivo vynikající, dlouhodobě stabilní tepelněizolační parametry. Izolant skrytý uvnitř cihel není náchylný na mechanické a biotické poškození. Vyniká i výbornými akumulačními vlastnostmi. V zimě brání rychlému vychladnutí domu a v horku zabraňuje přehřátí a tím zajistí optimální mikroklima pro komfortní a zdravé bydlení.
Tepelná úspora pak šetří Vaši
peněženku. /www/data/imgs/01151m.jpg

K velmi dobrým tepelně-izolační parametrům domu přispívají také kvalitní bezúdržbová hliníková okna s izolačním trojsklem.

/www/data/imgs/01152m.jpgKomfortní podlahové vytápění Vám zajistí příjemnou atmosféru domova bez zvýšení nároku na dodávaný tepelný výkon a celkovou spotřebu tepla. Tím klesají i náklady na vytápění.


Kvalitní podlahy rakouské značky EGGER ve všech obytných místnostech, dále kvalitní dlažby a obklady v koupelně a na WC italských značek Atlas Concorde a Arménie by Arte Casa, velmi kvalitní zařizovací předměty od švédské firmy GUSTAVSBERG a nakonec i kvalitní provedení interiérových dveří, zařazené ve standardním provedení, poskytnou vysokou záruku a skvělé a dlouhodobé užitné vlastnosti.

/www/data/imgs/00832l.jpg
 

Umístění domu v projektu zaručuje příjemné a klidné bydlení. Převážná část bytů má k dispozici jižní terasu. Terasy jsou v některých bytech rozšířené o vlastní pozemek - zahradu. V takovém případě vstup na pozemek z obytné místnosti příjemně rozšiřuje praktickou využitelnost bytů.

 

Kupní ceny bytových jednotek BD č. 1 (AB), západní část

BD č. 1 (AB), zápaní část
Označení Kategorie Užitná plocha m2 Terasa*m2 Sklad m2 Zahrada do OV* m2 KC bez DPH KC s DPH
1A 4+kk 98,6 25,6 4,2 42,6 x x
2B 3+kk 78,3 21,3 3,5 32,7 x x
3B 1+kk 50,4 16,5 3 24,2 x x
4B 4+kk 120 10,3 6,35 219,6 x x
5B 2+kk 52,8 18 3,25 - x x
6B 2+kk 57,3 5 3,35 - x x
7A 4+kk 98,4 10 6,3 116,6 x x
8A 3+kk 86 20 4,5 120 x x
9A 2+kk 59,2 33,5 3,5 111,1 x x
10A garsoniera 27,6 8 3 - x x
11A 2+kk 44,6 15 6,2 - x x
12A 4+kk 100 13 5,9 149,2 x x

 

Garážová stání BD č.1 (AB), zápaní část
Počet gar. stání Volné gar. stání KC bez DPH/garážové stání KC s DPH/garážové stání
9 0 x x

 

 

Dokončili jsme projekci východní části bytového domu č. 1 (CD), kterou zařazujeme do prodeje

BD č. 1 (CD), východní část
Označení Kategorie Užitná plocha m2 Terasa*m2 Sklad m2 Zahrada do OV* m2 KC bez DPH KC s DPH
13C 2+kk 48,9 - 2,9 - x x
14C 2+kk 43,3 - 2,9 - x x
15D 2+kk 56 20 3,4 20 x x
16D 3+kk 74,1 8,8 5,3 101,2 x x
17D 3+kk 60,2 10 3,2 75,5 x x
18D 2+kk 43,8 - 2,9 - x x
19D 1+kk 33 9 3,1 - x x
20D 1+kk 39 8,5 3,1 - x x

 

Garážová stání BD č.1 (CD), východní část
Počet gar. stání Volné gar. stání KC bez DPH/garážové stání KC s DPH/garážové stání
8 0 x x

 

/www/data/imgs/00687s.jpg

 

Celková prezentace bytového domu č.1 (ABCD) (pdf)

 

/www/data/imgs/01315l.png


 

 

 

 

 

 

Bytový dům č.2 - G

Jihozápadní část pozemku tvoří terasový bytový dům, rozdělený na severní a jižní část se sedmi různými bytovými jednotkami. Hmota domu kopíruje svažitý terén, který dává vzniknout zajímavému bloku, kterým je ukončena řada domů umístěna na jihu celého souboru. Na své si v bytovém domě se zahradami přijdou jak rodiny s dětmi, mladé zaneprázdněné páry, nároční podnikatelé či moderně smýšlející a žijící „singles".

Terasový bytový dům č.2 (G)

/www/data/imgs/00694l.jpg/www/data/imgs/00693l.jpg
Jedná se o bytový dům, který je součástí obytného souboru v lokalitě s výrazně členitým terénem. Návrh doplňuje stávající zástavbu, ctí stávající rodinný charakter.

Měřítko převládající řadové zástavby rodinných domů se opakuje i v návrhu bytového domu, je tedy jen přirozeným zakončením současné situace v soudobém pojetí. Nový navržený bytový dům respektuje a využívá terén, vzniká tak objekt, který nebude výškově rušit hladinu okolní zástavby.


Přístup na pozemek je umožněn z nové spojnice ulic Markovičovy a Chmelnice. Z nově navržené
komunikace se pak napojuje hlavní ulice celého obytného souboru zakončená obratištěm.

Návrh bytového domu respektuje svažitý terén, hmota tedy svah terasovitě kopíruje. Při pohledu z
ulice dům působí jako dvoupodlažní, postupné klesání terénu přidává domu na významu a umožňuje
uživatelům výhled do okolí. Bíle a šedě omítnuté hmoty vkusně doplňují dřevěné obklady.

Sedm bytových jednotek má společná vnitřní garážová stání přístupná po komunikaci napojující se na hlavní ulici souboru. Ze stejné úrovně jsou přístupné byty 28G, 29G a 30G, nad garážemi jsou pak jednotky 26G a 27G a nad nimi 24G a 25G. V této úrovní jsou k dispozici dvě venkovní vyhrazená garážová stání. Ke krytým parkovacím stáním přiléhají sklepní kóje. Před vjezdy do garáží se nachází volný prostor s parkovými úpravami. Nejspodnější byty mají přístup na terén (vlastní zahrady), horní bytové jednotky mají prostorné terasy na střechách bytů spodních. Hlavně u bytů 29G a 30G, ne náhodou připomínající bydlení v rodinném domě, oceníte naprosté soukromí a příjemnou atmosféru okolních zahrad.

Harmonogramy výstavby bytového domu č.2 (G)

2012: zahájení přípravných prácí a HTÚ, IS, založení stavby, pilozáže a výstavba objektu
1Q/2014: dokončení výstavby, kolaudace, předání

Celý bytový dům je materiálově zjednodušen do bílých hmot, které jsou doplněny o prvky obložené dřevem. Bytový dům tedy využívá stejných výtvarných a kompozičních principů jako domy v celám souboru. Jeho zvlášntostí je však umístění a rozdělení, které zajišťuje naprosto klidné a komfortní bydlení.

 

Hlavní úžitné vlastnosti terasového bytového domu č.2 (G)


/www/data/imgs/00946m.jpg


Energeticky úsporná obálka z keramických cihel HELUZ FAMILY 2in1, broušené cihly s integrovanou izolací EPS. Spojením materiálů získá zdivo vynikající, dlouhodobě stabilní tepelněizolační parametry. Izolant skrytý uvnitř cihel není náchylný na mechanické a biotické poškození. Vyniká i výbornými akumulačními vlastnostmi. V zimě brání rychlému vychladnutí domu a v horku zabraňuje přehřátí a tím zajistí optimální mikroklima pro komfortní a zdravé bydlení.
Tepelná úspora pak šetří Vaši
peněženku. /www/data/imgs/01151m.jpg

K velmi dobrým tepelně-izolační parametrům domu přispívají také kvalitní bezúdržbová hliníková okna s izolačním trojsklem.

/www/data/imgs/01152m.jpgKomfortní podlahové vytápění Vám zajistí příjemnou atmosféru domova bez zvýšení nároku na dodávaný tepelný výkon a celkovou spotřebu tepla. Tím klesají i náklady na vytápění.


Kvalitní podlahy rakouské značky EGGER ve všech obytných místnostech, dále kvalitní dlažby a obklady v koupelně a na WC italských značek Atlas Concorde a Arménie by Arte Casa, velmi kvalitní zařizovací předměty od švédské firmy GUSTAVSBERG a nakonec i kvalitní provedení interiérových dveří, zařazené ve standardním provedení, poskytnou vysokou záruku a skvělé a dlouhodobé užitné vlastnosti.

/www/data/imgs/00832l.jpg
 

Umístění domu v projektu zaručuje příjemné a klidné bydlení. Převážná část bytů má k dispozici jižní terasu. Terasy jsou v některých bytech rozšířené o vlastní pozemek - zahradu. V takovém případě vstup na pozemek z obytné místnosti příjemně rozšiřuje praktickou využitelnost bytů.

 

Kupní ceny bytových jednotek BD č. 2 (G)

BD č. 2 (G)
Označení Kategorie Užitná plocha m2 Terasa m2 Sklad m2 Zahrada do OV* m2 KC bez DPH KC s DPH
24G 3+kk 82,2 10,6 4,3 - x x
25G 2+kk 43,6 11,8 2,6 - x x
26G 3+kk 92,6 18,1 4,3 68 x x
27G 2+kk 69,8 15,3 4,3 - x x
28G 3+kk 87,2 17,9 4,6 - x x
29G 4+kk 120 10,5 5,7 121 x x
30G 3+kk 79,4 10,5 16,3 208 x x
Krytá garážová stání BD č.2 (G)
Počet gar. stání Volné gar. stání KC bez DPH/garážové stání KC s DPH/garážové stání
4 0 x x
Venkovní vyhrazená garážová stání BD č.2 (G)
Počet gar. stání Volné gar. stání KC bez DPH/garážové stání KC s DPH/garážové stání
2 0 x x

 

/www/data/imgs/00687s.jpg

 

Celková prezentace bytového domu č.2 (G) (pdf)

 

/www/data/imgs/01315l.png

 


 

 

 

 

 

 

Atriové domy EF

Atriové domy představují v projektu Zahradního města objekty o velké užitné ploše, které uspokojí náročné klienty, kteří chtějí být reprezentováni nadstandardní architekturou. Tady je kladen důraz na kvalitní konstrukce, logické dispozice, vizuální kontakt s okolím i dostatečné množství soukromí. Domy svými konstrukcemi splňují energetické požadavky na energeticky úsporné domy. V mnoha případech dochází k individuálním změnám na míru budoucích klientů.


/www/data/imgs/00738l.jpgBlok atriových domů severně od příjezdové komunikace nabízí bydlení vysokého standardu. Domy svojí rozlohou velkoryse využívají stavební parcelu, svým zapuštěním v terénu nabízejí terasovité dispozice s vnitřním atriem, které nabízí dostatečné soukromí. Návrh rodinných vil umožňuje prostup slunečních paprsků celým interiérem, domy nabízejí kvalitní výhled do okolí. Výrazné arkýře se stávají charakteristickým rysem domu, umožňují mu orientaci místností k více světovým stranám, ulici dodávají rytmus, oživují ji. Dřevěný obklad s bílou omítkou a pohledovým betonem vytvářejí společně zajímavou kompozici.


Atriový dům typu E.

/www/data/imgs/00740l.jpgVstupní podlaží je tvořeno zádveřím, vstupní halou se schodištěm, skladem a technickou místností. Samozřejmostí je garáž pro dva automobily včetně dostatečné skladovací plochy. Hlavní podlaží z poloviny zaujímá obytný prostor s obývacím pokojem s výhledem na jih, kuchyní a jídelnou s orientací na východ. Velkorysý prostor má přístup do atria. Do něho jsou dále orientovány ostatní místnosti soukromé části domu. Soukromé křídlo obsahuje pokoj pro hosty, dva dětské pokoje s koupelnou a WC, dále pak ložnici s vlastní koupelnou i šatnou. Různé výškové úrovně se pak objevují i v atriu, z něhož je přístupný zahradní sklad pod venkovním schodištěm, které vede na úroveň střechy, na zadní volnou část pozemku.

Atriový dům typu F.

/www/data/imgs/00739l.jpgVstup do domu tvoří zádveří s navazujícím schodištěm, vedoucí do horního patra. Dále se zde nachází technická místnost, skladovací prostory a garáž. V horním podlaží je obývací pokoj orientovaný na východ, kuchyň a jídelna s výhledem na jih. K obývacímu pokoji přiléhá uzavíratelná pracovna. Mezi chodbou a kuchyní je umístěn sklad potravin a samostatné WC. V zadní části podlaží jsou umístněny dětské pokoje s koupelnou, pokoj pro hosty a ložnice rodičů s vlastní koupelnou. Chodba umožňuje umístění vestavěných skříní po celé své délce. Centrem domu je veliké atrium se zahradním skladem a schodištěm na zadní část pozemku. Z úrovně suterénu lze do atria vejít po venkovním krytém schodišti.

 

Hlavní úžitné vlastnosti atriových domů (EF)

 

/www/data/imgs/01161l.jpg


/www/data/imgs/01151m.jpgEnergeticky úsporná obálka z keramických cihel HELUZ FAMILY 2in1, broušené cihly s integrovanou izolací EPS. Spojením materiálů získá zdivo vynikající, dlouhodobě stabilní tepelněizolační parametry. Izolant skrytý uvnitř cihel není náchylný na mechanické a biotické poškození. Vyniká i výbornými akumulačními vlastnostmi. V zimě brání rychlému vychladnutí domu a v horku zabraňuje přehřátí a tím zajistí optimální mikroklima pro komfortní a zdravé bydlení. Tepelná úspora pak šetří Vaši peněženku./www/data/imgs/00946m.jpgK velmi dobrým tepelně-izolační parametrům domu přispívají také kvalitní bezúdržbová hliníková okna s izolačním trojsklem.

 

 

/www/data/imgs/01152m.jpgKomfortní podlahové vytápění Vám zajistí příjemnou atmosféru domova bez zvýšení nároku na dodávaný tepelný výkon a celkovou spotřebu tepla. Tím klesají i náklady na vytápění.

Kvalitní dřevěné podlahy značky Quick Step ve všech obytných místnostech, dále kvalitní dlažby a obklady v koupelně a na WC italských značek Atlas Concorde a Arménie by Arte Casa.

 

Kvalitní zařizovací předměty od švédské firmy GUSTAVSBERG a nakonec i kvalitní provedení interiérových dveří, zařazené ve standardním provedení, poskytnou vysokou záruku a skvělé a dlouhodobé užitné vlastnosti.

/www/data/imgs/00832l.jpg

 

Ceník atriových domů (EF)

 
Označení Kategorie Užitná plocha m2 Atrium m2 Garáže m2 Pozemek m2 KC bez DPH KC s DPH
17F 6+1 254,5 90,6 73 463,9 x x
18E 5+1 199,6 108,3 45,3 456,5 x x
19E 5+1 199,6 108,3 45,3 464,1 x x
20F 6+1 200,3 107,4 41 441,2 x x
21E 5+1 199 108,3 45,3 433,6 x x
22E 5+1 199 108,3 45,3 426,3 x x
23F 6+1 201 110,5 41 591,2 x x

 

/www/data/imgs/00687s.jpg

 

Celková prezentace atriových domů E,F (pdf)

 

/www/data/imgs/01315l.png

 

 

Řadové domy HI

Skupina domů jižně od hlavní komunikace obytného souboru je tvořena deseti řadovými a jedním bytovým domem. Návrh respektuje svažitý terén, domy jej tedy terasovitě kopírují. Při pohledu z ulice domy působí jako jednopodlažní, postupné klesání terénu přidává domům na významu a umožňuje uživatelům výhled do okolí. Bíle omítnuté hmoty vkusně doplňují dřevěné obklady a šedé hrubozrnné omítky.


/www/data/imgs/01173l.jpg

Dispozice řadového domu je dána svažitostí terénu, dům je výškově členěn na dvě úrovně. Horní část tvoří vstupní prostory do domu a technické zázemí včetně garáže, dále je tu umístěna pracovna s okny do předzahrádky. Podlaží s dětskými pokoji a koupelnou zabírá pouze část půdorysu patra spodního. Západně a jižně orientované místnosti zde mají přístup na střešní terasu. Na spodním podlaží se nachází kuchyň s jídelnou, další část je věnována obývacímu pokoji a ložnici s koupelnou. K domu přiléhá volná plocha zahrady. Schodiště do horního patra se vine kolem prosvětlovacího atria, které dodává světlo koupelně u ložnice.


Řadové domy 31H, 32I, 33H, 34I a 35H

/www/data/imgs/01292l.jpg
Dispozice větších řadových domů je dána svažitostí terénu, domy jsou výškově členěny na dvě úrovně. Horní část tvoří vstupní prostory do domu a dvojgaráž, dále je tu umístěna pracovna s okny do předzahrádky. Podlaží s dětskými pokoji a koupelnou zabírá pouze část půdorysu patra spodního. Západně orientované místnosti zde mají přístup na střešní terasu. Na spodním podlaží se nachází kuchyň s jídelnou a obývací pokoj. K nim přiléhá spíž a technická místnost. Dále je tu umístěna prostorná ložnice rodičů s možností umístění šatny a s vlastní koupelnou. Součástí podlaží je sklad pod schodištěm a samostatné WC. K domu přiléhá volná plocha zahrady.

Řadové domy 36I, 37H, 38I, 39H a 40I.

/www/data/imgs/00698l.jpgDispozice menších řadových domů je dána svažitostí terénu, domy jsou výškově členěny na dvě úrovně. Horní část tvoří vstupní prostory do domu a dvojgaráž, dále je tu umístěna pracovna s okny do předzahrádky. Podlaží s dětskými pokoji a koupelnou zabírá pouze část půdorysu patra spodního. Západně orientované místnosti zde mají přístup na střešní terasu. Na spodním podlaží se nachází kuchyň s jídelnou a obývací pokoj. Dále je tu umístěna ložnice rodičů s vlastní koupelnou. Součástí podlaží je technická místnost pod schodištěm a samostatné WC. K domu přiléhá volná plocha zahrady.

 

Hlavní úžitné vlastnosti řadových domů (HI)

 

/www/data/imgs/01176l.jpg


/www/data/imgs/01151m.jpgEnergeticky úsporná obálka z keramických cihel HELUZ FAMILY 2in1, broušené cihly s integrovanou izolací EPS. Spojením materiálů získá zdivo vynikající, dlouhodobě stabilní tepelněizolační parametry. Izolant skrytý uvnitř cihel není náchylný na mechanické a biotické poškození. Vyniká i výbornými akumulačními vlastnostmi. V zimě brání rychlému vychladnutí domu a v horku zabraňuje přehřátí a tím zajistí optimální mikroklima pro komfortní a zdravé bydlení. Tepelná úspora pak šetří Vaši peněženku./www/data/imgs/00946m.jpgK velmi dobrým tepelně-izolační parametrům domu přispívají také kvalitní bezúdržbová hliníková okna s izolačním trojsklem.

 

 

/www/data/imgs/01152m.jpgKomfortní podlahové vytápění Vám zajistí příjemnou atmosféru domova bez zvýšení nároku na dodávaný tepelný výkon a celkovou spotřebu tepla. Tím klesají i náklady na vytápění.

Kvalitní dřevěné podlahy značky Quick Step ve všech obytných místnostech, dále kvalitní dlažby a obklady v koupelně a na WC italských značek Atlas Concorde a Arménie by Arte Casa.

 

Kvalitní zařizovací předměty od švédské firmy GUSTAVSBERG a nakonec i kvalitní provedení interiérových dveří, zařazené ve standardním provedení, poskytnou vysokou záruku a skvělé a dlouhodobé užitné vlastnosti.

/www/data/imgs/00832l.jpg

 

Ceník řadových domů (HI)

 
Označení Kategorie Užitná plocha m2 Terasa m2 Garáže m2 Pozemek m2 KC bez DPH KC s DPH
31H 5+kk 189,4 19,7 38,4 398 x x
32I 5+kk 190,5 19,7 33 402 x x
33H 5+kk 189,4 19,7 38,4 391 x x
34I 5+kk 190,5 19,7 33 386 x x
35H 5+kk 189,4 19,7 38,4 399 x x
36I 5+kk 151,6 19,7 33 391 x x
37H 5+kk 150,5 19,7 38,4 395 x x
38I 5+kk 151,6 19,7 33 383 x x
39H 5+kk 150,5 19,7 38,4 370 x x
40I 5+kk 151,6 19,7 33 417 x x

Harmonogramy výstavby řadových domů (HI)
2012: zahájení přípravných prácí a HTÚ, IS, pilotáže
2014,15: výstavba objektu
1Q/2016: dokončení výstavby, kolaudace, předání

/www/data/imgs/00687s.jpg

 

Celková prezentace řadových domů H, I (pdf)

 

/www/data/imgs/01315l.png

 

Připojené obrázky